چرا شیلات به وظایف خود در برابر مردم و صیادان در هندیجان عمل نمی کند ؟

تاریخ انتشار: شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۶:۲۸ ب٫ظ
چرا شیلات به وظایف خود در برابر مردم و صیادان در هندیجان عمل نمی کند ؟ بندر هندیجان در۷۵کیلومتری جنوب شرقی بندرماهشهر ودرشمال شرقی خلیج فارس و شمال بندردیلم قرارگرفته است .بندرهندیجان یکی ازمهم ترین بنادرصیادی استان خوزستان ودارای صنعت شیلات که ازقدیمی ترین صنایع دراین منطقه بوده وقدمت آن به بیش از۸۰سال می رسد وزمانی حدود ۶۰درصد تولیدات ماهی ومیگوی استان خوزستان ازاین منطقه صید وبرداشت می شده وبه گفته مسئولین درحال حاضر سهم ۳۸درصدی ازمجموع آمارصید استان رابه خوداختصاص داده است .ولی علیرغم ظرفیتی که اعلام شد وبندری که روزی تامین کننده ماهی ومیگودرسطح استان خوزستان بوده امروزه دچار کمبود وگرانی ماهی درخودهندیجان شده است

قلم ماندگار/ خوزستان:

به گزارش قلم ماندگار، بندر هندیجان در۷۵کیلومتری جنوب شرقی بندرماهشهر ودرشمال شرقی خلیج فارس و شمال بندردیلم قرارگرفته است .بندرهندیجان یکی ازمهم ترین بنادرصیادی استان خوزستان ودارای صنعت شیلات که ازقدیمی ترین صنایع دراین منطقه بوده وقدمت آن به بیش از۸۰سال می رسد وزمانی حدود ۶۰درصد تولیدات ماهی ومیگوی استان خوزستان ازاین منطقه صید وبرداشت می شده وبه گفته مسئولین درحال حاضر سهم ۳۸درصدی ازمجموع آمارصید استان رابه خوداختصاص داده است .ولی علیرغم ظرفیتی که اعلام شد وبندری که روزی تامین کننده ماهی ومیگودرسطح استان خوزستان بوده امروزه دچار کمبود وگرانی ماهی درخودهندیجان شده است ، ناگفته نماند با وجود کمبود ماهی دراین بندر ،سفره اهالی کشورهای همسایه ازماهیان صید شده درصید گاههای این بندر رنگین کرده است .کمبود،گرانی وافزایش چندبرابری قیمت ماهی ومیگو مانع خرید این آبزیان حتی برای ساحل نشینان این بندرشده است ومسئولین منطقه هم بااطلاع ازاین وضعیت طی چندماه اخیر هرگز برای متعادل شدن قیمت ماهی ومیگو کاری نمی کنند .دشوارشدن خرید ماهی درشرایطی است که مردم این بندر صیادی انتظاردارند باهمه دشوارهای زندگی درکناره ساحل خلیج فارس و مرزداری دریایی وتحمل رطوبت وگرمای بالا ،دست کم آبزیان باقیمت مناسب به دست آنها برسد نه اینکه این ماده پروتیئنی روزبه روز گرانترشده وازسفره آنها حذف شود.این روزها بانگاهی به قیمت ماهی های پرمشتری بازار هندیجان نیز حاکی ازافزایش سرسام آور این آبزی دارد ،طوری که درمقایسه باچندماه گذشته قیمت ها رشد چندبرابری راتجربه می کنند.
صیادان هندیجانی هم می گویند قبل ازطلوع خورشید درمیان بیم وامیدناشی ازشیوع ویروس کرونا برای صیددل به دریا می زنندتا سفره مردم وخودشان بی توشه نماند ولی آنها همواره باکاهش شدید صید علیرغم هزینه هاوگرانی ادوات صیادی مواجهند .صیادان زحمتکش دریا هم درددل هایی دارند که مسئولین می بایست به آنهاتوجه نمایند.درسالهای گذشته درهمین روزنامه هشدارهای زیادی رادرخصوص عوامل تاثیرگذاردر کاهش ذخایردریایی ازجمله انواع آلاینده ها(صنعتی ،شیمیایی،سراریزشدن پساپ فاضلاب پتروشیمی ها و…)وصید بی رویه باتورهای گوشگیرشناور(رکاسی)که بعنوان دیواره مرگ بوده وروش صید غیرمجاز ومجاز ترال (گوفه)که مرگ دست جمعی آبزیان رادربرداشته است وباعث نابودی گونه های متعدد آبزیان گردیده است وهمچنین گفته بودیم اگر این روند ادامه یابد وجلوی این موارد گرفته نشود به زودی درصید گاههای هندیجان وخلیج فارس بابحران کاهش شدید ذخایر آبزی روبروخواهیم شد که البته آلان روبروشده ایم .متاسفانه هرچندمساله تهدید ذخایر آبزیان براثر صید بی رویه وورودشناورهای کشورهای همسایه درصیدگاههای خلیج فارس همواره طی سالهای اخیر یک مسئله ومشکل اساسی بوده است ولی مسئولین امر بخصوص سازمان شیلات هرگز به طور جدی درجهت جلوگیری از این مشکل اقدام اساسی نکردند.مسئولین شیلات استان خوزستان وکشور همواره اعلام کرده اند که طی سالهای گذاشته ماازصید قاچاق ،ورودبرخی شناورهای بیگانه به محدوه صیدگاه های خلیج فارس ،صیدترال ،سنگینی ناوگان وصید درفصل ممنوعیت که از چالش های صید وصیادی درخوزستان است اطلاع کامل داریم حال درهمین جا،جای سئوال است که شما که اطلاع دارید ودارای تشکیلاتی همچون یگان های حفاظت منابع آبزی شیلات ،کمسیون های رسیدگی به تخلفات صیادی ،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و….هستیدچرابرای جلوگیری ورفع موارد گفته شده درطی سالهای اخیراقدامات اساسی نکردید .اگر این همه تشکیلات درسازمان شیلات به وظیفه خودعمل می کردند امروزه ماشاهداین همه مشکل دربنادرصیادی که شامل کاهش شدید صید وکمبودوگرانی نبودیم .سازمان شیلات که مجوز چندروزه دردریا رابه شناورها می دهد واین شناورها ازسوخت یارانه ای هم استفاده می کنند آیایگان های حفاظت منابع آبزی شیلات در ورود آنها به بندر نمی بایست درخصوص نداشتن ماههای صید شده توسط آنها وخروج ورورد مکرر آنها حساسیت بیشتری بخرج دهد.البته دراین خصوص مطالبی وجودارد که فعلاًازمطرح کردن آن خوداری می کنیم تاوقتی دیگرولی درپایان این گزارش اعلام می داریم که صیادان زحمتکش وسخت کوش که به یکی ازحلال ترین روش ها کسب درآمد می کنند لذا صیانت ازحقوق آنها،آرامش ،امنیت وحفظ منابع درآمدزایی های آنها برای امروز وآینده وظیفه سازمان شیلات وتشکیلات وابسته به آن می باشد که این سازمان باید دراین خصوص فعال ترباشدوتمهیدات بیشتری بیاندیشد .
به قلم مسعودملحان

انتهای پیام/

آخرين اخبار
پر بحث ترين
شهرداری اهواز
شهردار اهواز
قلم ماندگار
تابناك وب
قلم ماندگار
محل كد آمار