کاشت چهارهزارهکتار نهال تا نیمه فروردین ۹۶درکانونهای خاک اهواز

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۹:۱۷ ب٫ظ
کاشت چهارهزارهکتار نهال تا نیمه فروردین ۹۶درکانونهای خاک اهواز [ad_1] اهواز – ایرنا – رییس بسیج سازندگی کشور گفت : باﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻭﻟﺖ چهار هزار هکتار از بیابانهای اطراف شهرستان اهواز را تا نیمه فروردین سال ۹۶ نهال کاری خواهد کرد. ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻏﻼﻣﯽ سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آغاز مراسم کاشت نهال در سطح چهارهزارهکتاراز کانون‌های […]

[ad_1]


اهواز – ایرنا – رییس بسیج سازندگی کشور گفت : باﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻭﻟﺖ چهار هزار هکتار از بیابانهای اطراف شهرستان اهواز را تا نیمه فروردین سال ۹۶ نهال کاری خواهد کرد. ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻏﻼﻣﯽ سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آغاز مراسم کاشت نهال در سطح چهارهزارهکتاراز کانون‌های فوق بحرانی ریزگرد اظهار کرد : ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﺭﺋﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۴۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥﺯﺩﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ تا در حوزه های مختلف که بسیج توان دارد به دولت در کشت نهال کمک کند.
وی ادامه داد : ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥﺯﺩﺍﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯﺍﻥﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ است.
غلامی ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺍﺯ ۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥﺯﺩﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﯿﺞ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ، چهار ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ پس از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ لازم اجرای کار آغاز شده است.
رییس بسیج سازندگی کشور بیان ﮐﺮﺩ : ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺁﻥﻫﺎ، ﺩﺭ ﮐﺸﺖ ﻧﻬﺎﻝﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ کمک کنیم.
ﻏﻼﻣﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ، ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ چه مناطقی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﺰ امیدواریم با ﮐﺸﺖ ﺍﯾﻦ چهار هزار ﻫﮑﺘﺎﺭ در ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﯾﺰﮔﺮﺩﻫﺎ درنزدیکی کلان شهر اهواز برای رفع مشکل ریزگردها قدمی برداشته باشیم.
ﻭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﺷﯿﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻧﻬﺎﻝﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻝﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁبیاری ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭ ﺑﺎید برای ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﺏﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،کانالهای انتقال آب تا نزدیکی این محل ﺍﺣﺪﺍﺙ شود و از کانال با تانکر آب رسانی انجام گیرد .
رییس بسیج سازندگی کشور عنوان کرد : ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ می شوند، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ کارشناسی شده است ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖﺑﺴﯿﺞ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺰﺍﻧﯿﻪ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﺑﺘﯽ دﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ نیمه ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ نهال کاری این چهار هزار هکتار به پایان برسد .
مراسم آغاز کاشت نهال در سطح چهارهزارهکتار از کانون‌های فوق بحرانی با حضور وزیر کشاورزی ، استاندار و فرماندهان سپاه و جمعی از بسیجیان در ۳۰کیلومتری جاده اهواز- ماهشهر بر گزار شد .
۷۱۶۵/۶۰۰۲
خبرنگار : حمید رضا ترابی فرد *انتشار دهنده: کبری آقازری

[ad_2]

منبع: ایرنا

آخرين اخبار
پر بحث ترين
 قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
 قلم ماندگار
 قلم ماندگار
محل كد آمار